โครงการก่อสร้างถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน สายแยกถนนม่วงสามสิบไปป่าเปือย-ถนนบ้านม่วงสามสิบ-หนองหิน หมู่ที่ 10

22 ก.พ. 2022 14:35:00 ราคากลาง/ตารางแสดงวงเงิน อบต.ม่วงสามสิบ 247