ปรับปรุงล่าสุด 27 เม.ย. 2023 05:06:00 2,682

สภาพทั่วไป-ที่ตั้ง
เมื่อปี พ.ศ. 2540-2544 องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบได้ขอใช้หอประชุมอำเภอม่วงสามสิบเป็นที่ทำการชั่วคราว ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2545 ได้ย้ายที่ทำการจากหอประชุมอำเภอม่วงสามสิบมาขอใช้ศูนย์เศรษฐกิจชุมชนของสำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 99 หมู่ที่ 12 บ้านม่วงสามสิบ ตำบลม่วงสามสิบ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีเนื้อที่ 5 ไร่ เป็นอาคารที่ทำการถาวรจนถึงปัจจุบัน

เนื้อที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบ  มีพื้นที่ทั้งหมด  70.62  ตารางกิโลเมตร  หรือ เท่ากับ  44,139.50  ไร่

 

อาณาเขตติดต่อ
- ทิศเหนือ ติดต่อกับเขตขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมือง
- ทิศใต้ ติดต่อกับเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง
- ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮาง
- ทิศตะวันออก ติดต่อกับเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเตย

 

ภูมิประเทศ
สภาพพื้นที่ตำบลม่วงสามสิบ เป็นที่ราบเรียบ และเป็นเนินสูงในบางแห่ง มีลำห้วยและแหล่งน้ำกระจายอยู่ทั่วไป ลำห้วยสายสำคัญ คือ ลำห้วยมะหรี่ พื้นที่ส่วนใหญ่ใช้ทำเกษตรกรรมทำนา ที่ดิน สาธารณะประโยชน์ ภูมิอากาศทางอากาศแบ่งเป็น 3 ฤดู

 

ภูมิอากาศ
มีลักษณะร้อนชื้นสลับแห้งหรือลักษณะแบบทุ่งหญ้าเขตร้อนหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าทุ่งหญ้า สะวันนาอยู่ภายใต้เขตมรสุม ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อลักษณะภูมิอากาศของตำบลม่วงสามสิบ ได้แก่ ลักษณะแนวที่ตั้งลมมรสุมมวลอากาศเย็นจากประเทศจีน ทิศทางพายุหมุนเขตร้อนซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นพายุดีเปรสชั่น ส่วนลักษณะฤดูกาล โดยปกติตามมาตรฐานสากลมีเพียงฤดูเดียว คือ ฤดูร้อนชื้นและร้อนแห้งแล้งแต่จำแนกตามภูมิศาสตร์ภูมิภาคประกอบด้วย 3 ฤดูกาล คือ
1. ฤดูร้อน มีอุณหภูมิตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์ – เดือนพฤษภาคมของทุกปี
2. ฤดูฝน ได้รับปริมาณน้ำฝนตั้งแต่เดือนพฤษภาคม – เดือนตุลาคม
3. ฤดูหนาว ได้รับอากาศเย็นจากประเทศจีนในช่วงเดือนพฤศจิกายน – เดือนกุมภาพันธ์

 

ด้านการคมนาคม
ที่ตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบอยู่ห่างจากถนนชยางกูร 1 กิโลเมตรจึงทำให้มีรถประจำวิ่งผ่านเป็นประจำหลายสาย คือ
1. รถประจำทางสหกรณ์ร่วมมิตรเดินรถ จำกัด สายอุบล – อำนาจเจริญ
2. รถประจำทางบริษัทสหมิตร สายอุบล – อำนาจเจริญ – อุดรธานี – นครพนม
3. รถประจำทางบัส บริษัทสหพานิชสายอุบล – อำนาจเจริญ – เขมราฐ
4. รถประจำทาง บริษัทเทพพิทักษ์ทางสาย อุบล - อำนาจเจริญ

 

จำนวนหมู่บ้าน 12 หมู่บ้าน
- จำนวนหมู่บ้าน ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบ เต็มทั้งหมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 2,3,4,6,7,8,9,11
- จำนวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบ เต็มบางส่วน 4 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1,5,10,12

 

ท้องถิ่นอื่นในตำบล
- จำนวนเทศบาล 1 แห่ง คือ เทศบาลตำบลม่วงสามสิบ
- จำนวนสุขาภิบาล - แห่ง

 

ประชากร

จำนวนประชากรปี  2565  ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบ จำนวน   12   หมู่บ้าน

หมู่ที่

บ้าน

ประชากรชาย

ประชากรหญิง

ประชากรรวม

จำนวนครัวเรือน

ผู้ปกครองหมู่บ้าน

ผู้ใหญ่บ้าน/กำนัน

1

ม่วงสามสิบ

281

270

551

324

นางรัตนี  ธิบูรณ์บุญ

2

หนองหัวลิง

200

175

375

93

นายสมพงษ์  สาลี

3

โนนค้อ

236

222

458

109

นายสุวรรณ  สืบสา

4

หนองขอน

155

156

311

117

นายประคอง   สีแดง

5

ม่วงสามสิบ

196

196

392

271

นางสาวดวงดาว  นิยมคุณ

6

ตำแย

361

340

701

192

นายหนูกร  ทองโรจน์

7

เหล่าข้าว

488

499

987

249

นายอ่อนสา  การะเกษ

8

เทพา

544

564

1,108

337

นายจำนงค์   สายสั้น (กำนัน)

9

ดอนยูง

205

200

405

120

นายธีระศักดิ์  ประวิง

10

ม่วงสามสิบ

192

185

377

335

นายสมจิต  สุขเลิศ

11

ตำแย

326

297

623

193

นายหอม  สมานชื่น

12

ม่วงสามสิบ

184

206

380

223

นายสมศักดิ์  ทิพพันธ์

รวม 12 หมู่บ้าน

3,368

3,310

6,684

2,563