ปรับปรุงล่าสุด 22 มี.ค. 2021 08:29:07 1,151

     

     สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับเอกสาร  การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  เพื่อเป็นกรอบการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี  การจัดทำร่างข้อบัญญัติ  การจัดทำทะเบียนสมาชิกสภา  อบต.  และคณะผู้บริหาร  การดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  การให้คำปรึกษาหน้าที่และความรับผิดชอบการปกครองบังคับบัญชาพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง  การบริหารงานบุคคลของ  อบต.  ทั้งหมด   การดำเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตต่าง ๆ  และการปฏิบัติงานด้านสวัสดิการสังคม  เกี่ยวกับการสังคมเคราะห์  การส่งเสริมการเกษตร  การอนุรักษ์แหล่งน้ำ และป่าไม้  การให้คำปรึกษาแนะนำและตรวจสอบเกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคมและ ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย   แบ่งส่วนราชการภายใน   ออกเป็น  5  งาน   คือ 

 

งานบริหารทั่วไป   มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

    - งานสารบรรณ

    - งานบริหารงานบุคคล

    - งานเลือกตั้งและทะเบียนข้อมูล

    - งานตรวจสอบภายใน

งานนโยบายและแผน  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

    - งานนโยบายและแผน

    - งานวิชาการ

    - งานข้อมูลและการประชาสัมพันธ์

    - งานงบประมาณ

งานกฎหมายและคดี  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

    - งานกฎหมายและคดี

    - งานร้องเรียนร้องทุกข์และอุทธรณ์

    - งานข้อบัญญัติและระเบียบ

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศกิจ  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

    - งานอำนวยการ

    - งานป้องกัน

    - งานฟื้นฟู

งานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

    - งานระเบียบข้อบังคับประชุม

    - งานการประชุม

    - งานอำนวยการและประสานงาน

    - งานติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติ