ปรับปรุงล่าสุด 20 เม.ย. 2021 06:38:03 1,148

 

                                                      

อำนาจหน้าที่ของสมาชิกสภา

สมาชิก อบต. มีหน้าที่อะไรบ้าง

          สมาชิก อบต. มีหน้าที่

          1. ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาตําบล

          2. ให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย / ร่างข้อบัญญัติตำบล

          3. ควบคุมการทํางานของคณะผู้บริหาร

          4. เข้าร่วมประชุมสภา อบต. ตามสมัยประชุม