ปรับปรุงล่าสุด 31 ม.ค. 2024 03:11:49 1,327

 

วัดป่าวิเวกคู่บ้าน

มีงานบุญพระเวส         การเกษตรยั่งยืน

ผลิตข้าวปลอดสารพิษ       ธุรกิจผ้ากาบบัว

 

ตราสัญลักษณ์ประกอบด้วย

                                                                        1.นาข้าวและรวงข้าว

                                                                        2.หนองน้ำสาธารณะ

                                                                        3.ดอกบัว

ความหมาย

                   พื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบ ส่วนมากมีการเพาะปลูกข้าวจ้าวหอมมะลิ และเป็นแหล่งผลิตที่ส่งออกสู่ตลาดเป็นจำนวนมาก และอุดมไปด้วยแหล่งน้ำตามธรรมชาติ โดยเฉพาะมีหนองน้ำสาธารณประโยชน์ที่กระจายไปทั่วทุกหมู่บ้าน ตลอดจนมีดอกบัวหลายสายพันธุ์ที่เกิดขึ้นเองตามหนองน้ำสาธารณประโยชน์ต่างๆ และดอกบัวซึ่งเป็นสัญลักษณ์ประจำจังหวัดอุบลราชธานี