การรับสมัครเพื่อขอรับการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

4 พ.ย. 2020 11:45:00 รับสมัครงาน/โอน/ย้าย อบต.ม่วงสามสิบ 690
                                 ด้วย กรมการท่องเที่ยว จะดำเนินโครงการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวโดยช...

รับสมัครสตรีเพื่อคัดสรรเป็นสตรีไทยดีเด่น ประจำปี 2563

26 ก.พ. 2020 09:00:00 รับสมัครงาน/โอน/ย้าย อบต.ม่วงสามสิบ 579
           ด้วยสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร่วมกับกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กำหนดกิจกรรม "วันสตรีไทย" ขึ...

โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

7 ก.พ. 2020 09:00:00 รับสมัครงาน/โอน/ย้าย อบต.ม่วงสามสิบ 1,748
         โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ได้กำหนดการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการห้อง...

ประชาสัมพันธ์การจัดส่งผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น

6 พ.ย. 2019 09:00:00 รับสมัครงาน/โอน/ย้าย อบต.ม่วงสามสิบ 585
                   กรมการจัดหางานโดยคณะอนุกรรมการจัดส่งผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น ได้มีประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึ...

การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

19 ส.ค. 2019 09:00:00 รับสมัครงาน/โอน/ย้าย อบต.ม่วงสามสิบ 686
          คณะกรรมการกลางสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) ได้มีการประกาศคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมสำหรับตำ...

เปิดรับสมัครคนพิการเพื่อเข้ารับการฝึกอาชีพ

19 ส.ค. 2019 09:00:00 รับสมัครงาน/โอน/ย้าย อบต.ม่วงสามสิบ 643
          ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการบ้านศรีวนาไล จังหวัดอุบลราชธานี สังกัดกองส่งเสริมและสวัสดิการคนพิการ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและควา...

การรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

14 พ.ค. 2019 09:00:00 รับสมัครงาน/โอน/ย้าย อบต.ม่วงสามสิบ 687
          คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.)  ได้ออกประกาศคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้...