ประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบ

12 ก.ย. 2023 15:05:00 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบ อบต.ม่วงสามสิบ 69

        นายสมพงษ์ จันทร์ล้ำ นายก อบต.ม่วงสามสิบ นางอรนิตย์ โลหะอุดม ปลัด อบต.ม่วงสามสิบ และคณะกรรมการศูนย์ ดำเนินประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ณ ห้องประชุมสภา อบต.ม่วงสามสิบ