Username:
Password:
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
**กรมอาเซียน**
**ไทย-AEC**
โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กเชิงสร้างสรรค์ ประจำปี 2561
โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กเชิงสร้างสรรค์ ประจำปี 2561
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศการปีใหม่ 2561
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศการปีใหม่ 2561
อบต.ม่วงสามสิบ บริการประชาชนนอกสถานที่ (เชิงรุก) ประจำปี 2561
อบต.ม่วงสามสิบ บริการประชาชนนอกสถานที่ (เชิงรุก) ประจำปี 2561
ลอยกระทง 2560
ลอยกระทง 2560
มอบต้นดาวเรืองให้หมู่บ้าน
มอบต้นดาวเรืองให้หมู่บ้าน
โครงการอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน ประจำปี 2560
โครงการอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน ประจำปี 2560
 	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโยคะเพื่อสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ ประจำปี 2560
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโยคะเพื่อสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ ประจำปี 2560
โครงการแข่งขันวิ่ง มินิมาราธอนสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
โครงการแข่งขันวิ่ง มินิมาราธอนสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
โครงการฝึกอบรมอาชีพสำหรับประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2560
โครงการฝึกอบรมอาชีพสำหรับประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2560
กระดานข่าว ถามตอบแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
กระดานถามตอบแลกเปลี่ยนความคิดเห็น สอบถามข้อมูลต่างๆ กับทางองค์การบริหารส่วนตำบล แสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของ อบต. ร่วมสรรสร้างและพัฒนาอย่างสร้างสรร โดยใช้ถ้อยคำที่สุภาพ
กระทู้ โดย เมื่อ อ่าน ตอบ
ร่วมแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ ร่วมแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ อบต.ม่วงสามสิบ ๐๒ กันยายน ๒๕๕๖ ๐๘:๒๙:๐๐ น. 624 3

สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น     สหกรณ์ออมทรัพย์   กรมบัญชีกลาง สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กฎหมายรัฐธรรมนูญ
ศาลปกครอง และสำนักงานศาลปกครอง   สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง   สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ   ราคากลางสินค้า กรมการค้าภายใน สำนักงบประมาณ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   โครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน(SML) ตามแนวปรัชญาเศรษกิจพอเพียง(สพศ.)   ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ   การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี