สถิติการให้บริการประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

12 เม.ย. 2022 09:03:21 สถิติการให้บริการประชาชน อบต.ม่วงสามสิบ 362

 

 

- ข้อมูลสถิติการขอข้อมูลข่าวสาร

- ข้อมูลสถิติลงทะเบียนเด็กแรกเกิด

- ข้อมูลสถิติการลงทะเบียนผู้สูงอายุ

- ข้อมูลสถิติการลงทะเบียนผู้พิการ

- ข้อมูลสถิติการ จด แก้ไข ยกเลิก ทะเบียนพาณิชย์

- ข้อมูลสถิติการจัดเก็บภาษีป้าย

- ข้อมูลสถิติการจัดเก็บค่าจัดการขยะมูลฝอย

- ข้อมูลสถิติการแจ้งถม/ขุดดิน

- ข้อมูลสถิติการปิดประกาศที่ดิน

- ข้อมูลสถิติขออนุญาตก่อสร้าง/ดัดแปลงอาคาร

- ข้อมูลสถิติบริการร้องเรียนร้องทุกข์