โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตชั้นพื้นทางดินซีเมนต์ สายบ้านม่วงสามสิบ - ป่าเปือย หมู่ที่ 10

1 มิ.ย. 2022 09:16:37 ราคากลาง/ตารางแสดงวงเงิน อบต.ม่วงสามสิบ 373