รับสมัครสตรีเพื่อคัดสรรเป็นสตรีไทยดีเด่น ประจำปี 2563

26 ก.พ. 2020 09:00:00 รับสมัครงาน/โอน/ย้าย อบต.ม่วงสามสิบ 428

           ด้วยสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร่วมกับกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กำหนดกิจกรรม "วันสตรีไทย" ขึ้นในวันที่ ๑ สิงหาคม 2563 ภายใต้แนวคิด "พระบารมีส่องหล้า ต่อยอดการพัฒนาสตรีไทย" โดยจัดให้มีกิจกรรมหลายอย่าง หนึ่งในกิจกรรมที่สำคัญ คือ การคัดสรรสตรีที่มีประวัติและผลงานโดดเด่น เป็นที่ประจักษ์และยอมรับสมควรได้รับการยกย่องให้เป็น "สตรีไทยดีเด่น" แห่งปี ซึ่งจะได้เข้ารับพระราชทานโล่ประกาศเกียรติคุณในงาน "วันสตรีไทย 2563"