รับสมัครผู้ประกอบการร้านค้าเข้าร่วมโครงการ

6 ก.พ. 2019 09:00:00 รับสมัครงาน/โอน/ย้าย อบต.ม่วงสามสิบ 420

         

          รัฐบาลได้มีนโยบายในการลดค่าครองชีพของประชาชนผู้มีรายได้น้อย จึงได้ดำเนินโครงการสวัสดิการแห่งรัฐ โดยได้จ่ายสวัสดิการให้แก่ผู้มีรายได้น้อย ในวงเงินเดือนละ 200-300 บาท/คน เริ่มเดือนแรกตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งบัตรดังกล่าวสามารถใช้จ่ายซื้อสินค้าอุปโภค-บริโภค จากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐ ที่ได้รับการติดตั้งเครื่องรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ (EDC) และร้านค้าที่ใช้โปรแกรมประยุกต์สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ "ถุงเงินประชารัฐ" (Mobile Application) ดังนั้นเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้มีร้านค้าธงฟ้าประชารัฐที่สามารถซื้อสินค้าผ่านบัตรสวัสดิการได้อย่างครอบคลุมทั่วถึงในทุกพื้นที่ จึงได้เปิดรับสมัครร้านค้าปลีก ร้านอาหาร แผงจำหน่ายสินค้าในตลาดสด และรถยนต์เร่จำหน่ายสินค้า เข้าร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562