พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562

29 พ.ค. 2019 16:00:00 กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง อบต.ม่วงสามสิบ 94

          กรมโยธาธิการและผังเมือง  ได้เสนอร่างพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ............  ซึ่งเป็นการปรับปรุงพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 ทั้งฉบับ และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้แจ้งว่า พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2562 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 136 ตอนที่ 71 ก วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 แล้ว ซึ่งมีผลใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป (มีผลใช้บังคับวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562)