ประชาสัมพันธ์การจัดส่งผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น

6 พ.ย. 2019 09:00:00 รับสมัครงาน/โอน/ย้าย อบต.ม่วงสามสิบ 413

                   กรมการจัดหางานโดยคณะอนุกรรมการจัดส่งผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น ได้มีประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านองค์กร IM Japan ปี 2563 ครั้งที่ 1 ดังนี้

                   - เพศหญิง  รับสมัครระหว่างวันที่ 2 - 4 ธันวาคม 2562

                   - เพศชาย   รับสมัครระหว่างวันที่ 2- 13 ธันวาคม 2562