กฎกระทรวงกำหนดให้ทรัพย์สินอื่นเป็นหลักประกันทางธุรกิจ

18 ธ.ค. 2018 16:00:00 กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง อบต.ม่วงสามสิบ 239

          กระทรวงพาณิชย์ ได้ออกกฎกระทรวงกำหนดให้ทรัพย์สินอื่นเป็นหลักประกันได้ พ.ศ. 2561 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 โดยให้ไม้ยืนต้นเป็นทรัพย์สินที่ใช้เป็นหลักประกันได้ ตามพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. 2558 เพื่อให้ประชาชนใช้ไม้ยืนต้นเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันการขอกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินซึ้งเป็นนโยบายในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจฐานรากของรัฐบาลที่ส่งเสริมให้เกษตรปลูกไม้เศรษฐกิจในที่ดินที่มีสิทธิในการใช้ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายและเป็นการเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ให้กับประเทศ

ต้นไม้ 58 ชนิด ที่ใช้ค้ำประกันเงินกู้จากสถาบันการเงินได้ มีดังนี้

1 ไม้สัก

2 พะยูง

3 ชิงชัน

4 กระซิก

5 กระพี้เขาควาย

6 สาธร

7 แดง

8 ประดู่ป่า

9 ประดู่บ้าน

10 มะค่าโมง

11 มะค่าแต้

12 เคี่ยม

13 เคี่ยมคะนอง

14 เต็ง

15 รัง

16 พะยอม

17 ตะเทียนทอง

18 ตะเทียนหิน

19 ตะเทียนชันตาแมว

20 ไม้สกุลยาง

21 สะเดา

22 สะเดาเทียน

23 ตะกู

24 ยมหิน

25 ยมหอม

26 นางพญาเสือโคร่ง

27 นนทรี

28 สัตบรรณ

29 ตีนเป็ดทะเล

30 พฤกษ์

31 ปีบ

32 ตะแบกนา

33 เสลา

34 อินทนิลน้ำ

35 ตะแบกเลือด

36 นากบุด

37 ไม้สกุลจำปี

38 แคนา

39 กัลปพฤกษ์

40 ราชพฤกษ์

41 สุพรรณิการ์

42 เหลืองปรีดียาธร

43 มะหาด

44 มะขามป้อม

45 หว้า

46 จามจุรี

47 พลับพลา

48 กันเกรา

49 กะทังใบใหญ่

50 หลุมพอ

51 กฤษณา

52 ไม้หอม

53 เทพทาโร

54 ฝาง

55 ไผ่ทุกชนิด

56 ไม้สกุลมะม่วง

57 ไม้สกุลทุเรียน

58 มะขาม