สนับสนุนการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์นม ยู.เอช.ที. ไทย - เดนมาร์ค เพื่อส่งเสริมสุขภาพประชาชนในสถานการณ์โรคระบาดไวรัส COVID - 19

14 พ.ค. 2020 16:00:00 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ อบต.ม่วงสามสิบ 91
         องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) นำเสนอผลิตภัณฑ์นม ยู.เอช.ที. ไทย - เดนมาร์ค ขนาด 200 มิลลิลิตร เพื่อจำหน่ายให้กับส่วนราชการในจังหวัด ในราคาพิเศษ หีบละ...

วันรวบรวมนำส่งขยะอันตรายชุมชน

27 เม.ย. 2020 16:20:00 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ อบต.ม่วงสามสิบ 91
           จังหวัดอุบลราชธานี แจ้งวันรวบรวมนำส่งขยะอันตรายชุมชน ครั้งที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในวันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2563 ณ อาคารเก็บเครื่องสูบนำ้ชั่วคราว ภายในสนาม...