ข้อมูล ITA
อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)
Username:
Password:
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
**กรมอาเซียน**
**ไทย-AEC**
สำนักงาน ปปส.

ติดต่อเรา

องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบ
99 หมู่ 12 ตำบลม่วงสามสิบ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี 34140
โทรศัพท์ 045489427 โทรสาร 045489516
Email: sao_muang30@hotmail.com

นายแดง กำพุธ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบ 093-4721799
นายสาคร โคตรภัทร รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบ 080-7236443
นายอุทัย เทพมุสิก รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบ 086-4999579
นายชนะ โพธิ์แก้ว เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบ 098-5878674

แผนที่

สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น     สหกรณ์ออมทรัพย์   กรมบัญชีกลาง สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กฎหมายรัฐธรรมนูญ
ศาลปกครอง และสำนักงานศาลปกครอง   สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง   สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ   ราคากลางสินค้า กรมการค้าภายใน สำนักงบประมาณ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   โครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน(SML) ตามแนวปรัชญาเศรษกิจพอเพียง(สพศ.)   ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ   การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี